โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 42 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 42 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 42 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 42 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 42 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
ตรวจคำตอบ
1 x 42
2 x 21
3 x 14
6 x 7

ตัวประกอบของ 42 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 42 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 42 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 42 นั้นก็คือ 2, 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 42

7
)42
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 42 คือ 2 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 42

1แยกตัวประกอบของ 42 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 42 มีทั้งหมด 8 ตัว