โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 244 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 244 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 244 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 244 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 244 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 61, 122, 244
ตรวจคำตอบ
1 x 244
2 x 122
4 x 61

ตัวประกอบของ 244 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 61

วิธีแยกตัวประกอบของ 244 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 244 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 244 นั้นก็คือ 2, 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 244

61
)244
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 244 คือ 2 x 2 x 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 244

1แยกตัวประกอบของ 244 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 244 มีทั้งหมด 6 ตัว