โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 205 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 205 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 205 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 205 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 205 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 41, 205
ตรวจคำตอบ
1 x 205
5 x 41

ตัวประกอบของ 205 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 205 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 205 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 205 นั้นก็คือ 5, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 205

41
)205
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 205 คือ 5 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 205

1แยกตัวประกอบของ 205 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 205 มีทั้งหมด 4 ตัว