โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 191 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 191 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 191 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 191 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 191 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 191
ตรวจคำตอบ
1 x 191

ตัวประกอบของ 191 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

191

วิธีแยกตัวประกอบของ 191 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 191 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 191 นั้นก็คือ 191
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 191

191
)191
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 191 คือ 191  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1911 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 191

1แยกตัวประกอบของ 191 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1911
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 191 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 191 มีทั้งหมด 2 ตัว