โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 151 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 151 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 151 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 151 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 151 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 151
ตรวจคำตอบ
1 x 151

ตัวประกอบของ 151 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

151

วิธีแยกตัวประกอบของ 151 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 151 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 151 นั้นก็คือ 151
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 151

151
)151
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 151 คือ 151  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1511 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 151

1แยกตัวประกอบของ 151 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1511
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 151 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 151 มีทั้งหมด 2 ตัว