โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 139 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 139 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 139 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 139 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 139 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 139
ตรวจคำตอบ
1 x 139

ตัวประกอบของ 139 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

139

วิธีแยกตัวประกอบของ 139 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 139 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 139 นั้นก็คือ 139
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 139

139
)139
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 139 คือ 139  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 139

1แยกตัวประกอบของ 139 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 139 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 139 มีทั้งหมด 2 ตัว