โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 112 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 112 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 112 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 112 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 112 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112
ตรวจคำตอบ
1 x 112
2 x 56
4 x 28
7 x 16
8 x 14

ตัวประกอบของ 112 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 112 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 112 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 112 นั้นก็คือ 2, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 112

7
)112
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 112 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 112

1แยกตัวประกอบของ 112 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 112 มีทั้งหมด 10 ตัว