โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 100 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 100 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 100 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 100 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 100 ทั้งหมดมี 9 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
ตรวจคำตอบ
1 x 100
2 x 50
4 x 25
5 x 20
10 x 10

ตัวประกอบของ 100 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 100 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 100 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 100 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 100

5
)100
5
)20
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 100 คือ 2 x 2 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 100

1แยกตัวประกอบของ 100 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 = 9
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 100 มีทั้งหมด 9 ตัว