โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 912 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 912 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 912 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 912 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 912 ทั้งหมดมี 20 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 24, 38, 48, 57, 76, 114, 152, 228, 304, 456, 912
ตรวจคำตอบ
1 x 912
2 x 456
3 x 304
4 x 228
6 x 152
8 x 114
12 x 76
16 x 57
19 x 48
24 x 38

ตัวประกอบของ 912 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 912 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 912 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 912 นั้นก็คือ 2, 3, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 912

19
)912
3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 912 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 31 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 912

1แยกตัวประกอบของ 912 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 31 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 x 2 = 20
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 912 มีทั้งหมด 20 ตัว