โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 904 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 904 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 904 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 904 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 904 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 113, 226, 452, 904
ตรวจคำตอบ
1 x 904
2 x 452
4 x 226
8 x 113

ตัวประกอบของ 904 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 113

วิธีแยกตัวประกอบของ 904 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 904 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 904 นั้นก็คือ 2, 113
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 904

113
)904
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 904 คือ 2 x 2 x 2 x 113  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 1131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 904

1แยกตัวประกอบของ 904 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 1131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 113 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 904 มีทั้งหมด 8 ตัว