โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 87 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 87 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 87 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 87 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 87 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 29, 87
ตรวจคำตอบ
1 x 87
3 x 29

ตัวประกอบของ 87 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 87 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 87 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 87 นั้นก็คือ 3, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 87

29
)87
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 87 คือ 3 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 87

1แยกตัวประกอบของ 87 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 87 มีทั้งหมด 4 ตัว