โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 641 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 641 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 641 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 641 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 641 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 641
ตรวจคำตอบ
1 x 641

ตัวประกอบของ 641 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

641

วิธีแยกตัวประกอบของ 641 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 641 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 641 นั้นก็คือ 641
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 641

641
)641
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 641 คือ 641  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 641

1แยกตัวประกอบของ 641 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 641 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 641 มีทั้งหมด 2 ตัว