โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 640 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 640 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 640 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 640 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 640 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640
ตรวจคำตอบ
1 x 640
2 x 320
4 x 160
5 x 128
8 x 80
10 x 64
16 x 40
20 x 32

ตัวประกอบของ 640 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 640 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 640 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 640 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 640

5
)640
2
)128
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 640 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 27 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 640

1แยกตัวประกอบของ 640 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 27 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 7 ให้เอา 7 + 1 = 8
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 8 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 640 มีทั้งหมด 16 ตัว