โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 629 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 629 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 629 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 629 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 629 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 17, 37, 629
ตรวจคำตอบ
1 x 629
17 x 37

ตัวประกอบของ 629 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

17, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 629 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 629 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 629 นั้นก็คือ 17, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 629

37
)629
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 629 คือ 17 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 629

1แยกตัวประกอบของ 629 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 629 มีทั้งหมด 4 ตัว