โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 628 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 628 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 628 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 628 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 628 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 157, 314, 628
ตรวจคำตอบ
1 x 628
2 x 314
4 x 157

ตัวประกอบของ 628 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 157

วิธีแยกตัวประกอบของ 628 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 628 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 628 นั้นก็คือ 2, 157
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 628

157
)628
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 628 คือ 2 x 2 x 157  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 1571 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 628

1แยกตัวประกอบของ 628 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 1571
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 157 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 628 มีทั้งหมด 6 ตัว