โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 612 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 612 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 612 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 612 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 612 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 18, 34, 36, 51, 68, 102, 153, 204, 306, 612
ตรวจคำตอบ
1 x 612
2 x 306
3 x 204
4 x 153
6 x 102
9 x 68
12 x 51
17 x 36
18 x 34

ตัวประกอบของ 612 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 612 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 612 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 612 นั้นก็คือ 2, 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 612

17
)612
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 612 คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 32 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 612

1แยกตัวประกอบของ 612 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 32 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 x 2 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 612 มีทั้งหมด 18 ตัว