โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 563 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 563 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 563 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 563 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 563 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 563
ตรวจคำตอบ
1 x 563

ตัวประกอบของ 563 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

563

วิธีแยกตัวประกอบของ 563 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 563 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 563 นั้นก็คือ 563
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 563

563
)563
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 563 คือ 563  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5631 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 563

1แยกตัวประกอบของ 563 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5631
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 563 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 563 มีทั้งหมด 2 ตัว