โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 37 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 37 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 37 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 37 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 37 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 37
ตรวจคำตอบ
1 x 37

ตัวประกอบของ 37 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

37

วิธีแยกตัวประกอบของ 37 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 37 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 37 นั้นก็คือ 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 37

37
)37
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 37 คือ 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 37

1แยกตัวประกอบของ 37 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 37 มีทั้งหมด 2 ตัว