โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 29 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 29 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 29 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 29 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 29 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 29
ตรวจคำตอบ
1 x 29

ตัวประกอบของ 29 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

29

วิธีแยกตัวประกอบของ 29 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 29 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 29 นั้นก็คือ 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 29

29
)29
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 29 คือ 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 29

1แยกตัวประกอบของ 29 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 29 มีทั้งหมด 2 ตัว