โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 152 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 152 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 152 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 152 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 152 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152
ตรวจคำตอบ
1 x 152
2 x 76
4 x 38
8 x 19

ตัวประกอบของ 152 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 152 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 152 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 152 นั้นก็คือ 2, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 152

19
)152
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 152 คือ 2 x 2 x 2 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 152

1แยกตัวประกอบของ 152 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 152 มีทั้งหมด 8 ตัว