โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 933 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 933 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 933 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 933 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 933 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 311, 933
ตรวจคำตอบ
1 x 933
3 x 311

ตัวประกอบของ 933 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 311

วิธีแยกตัวประกอบของ 933 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 933 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 933 นั้นก็คือ 3, 311
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 933

311
)933
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 933 คือ 3 x 311  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 3111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 933

1แยกตัวประกอบของ 933 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 3111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 311 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 933 มีทั้งหมด 4 ตัว