โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 916 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 916 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 916 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 916 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 916 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 229, 458, 916
ตรวจคำตอบ
1 x 916
2 x 458
4 x 229

ตัวประกอบของ 916 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 229

วิธีแยกตัวประกอบของ 916 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 916 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 916 นั้นก็คือ 2, 229
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 916

229
)916
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 916 คือ 2 x 2 x 229  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 2291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 916

1แยกตัวประกอบของ 916 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 2291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 229 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 916 มีทั้งหมด 6 ตัว