โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 627 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 627 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 627 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 627 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 627 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 11, 19, 33, 57, 209, 627
ตรวจคำตอบ
1 x 627
3 x 209
11 x 57
19 x 33

ตัวประกอบของ 627 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 11, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 627 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 627 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 627 นั้นก็คือ 3, 11, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 627

19
)627
11
)33
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 627 คือ 3 x 11 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 111 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 627

1แยกตัวประกอบของ 627 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 111 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 627 มีทั้งหมด 8 ตัว