โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 624 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 624 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 624 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 624 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 624 ทั้งหมดมี 20 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 39, 48, 52, 78, 104, 156, 208, 312, 624
ตรวจคำตอบ
1 x 624
2 x 312
3 x 208
4 x 156
6 x 104
8 x 78
12 x 52
13 x 48
16 x 39
24 x 26

ตัวประกอบของ 624 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 624 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 624 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 624 นั้นก็คือ 2, 3, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 624

13
)624
3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 624 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 31 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 624

1แยกตัวประกอบของ 624 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 31 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 x 2 = 20
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 624 มีทั้งหมด 20 ตัว