โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 618 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 618 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 618 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 618 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 618 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 103, 206, 309, 618
ตรวจคำตอบ
1 x 618
2 x 309
3 x 206
6 x 103

ตัวประกอบของ 618 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 103

วิธีแยกตัวประกอบของ 618 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 618 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 618 นั้นก็คือ 2, 3, 103
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 618

103
)618
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 618 คือ 2 x 3 x 103  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 1031 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 618

1แยกตัวประกอบของ 618 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 1031
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 103 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 618 มีทั้งหมด 8 ตัว