โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 499 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 499 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 499 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 499 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 499 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 499
ตรวจคำตอบ
1 x 499

ตัวประกอบของ 499 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

499

วิธีแยกตัวประกอบของ 499 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 499 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 499 นั้นก็คือ 499
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 499

499
)499
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 499 คือ 499  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4991 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 499

1แยกตัวประกอบของ 499 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4991
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 499 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 499 มีทั้งหมด 2 ตัว