โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 616 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 616 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 616 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 616 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 616 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616
ตรวจคำตอบ
1 x 616
2 x 308
4 x 154
7 x 88
8 x 77
11 x 56
14 x 44
22 x 28

ตัวประกอบของ 616 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 616 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 616 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 616 นั้นก็คือ 2, 7, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 616

11
)616
7
)56
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 616 คือ 2 x 2 x 2 x 7 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 71 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 616

1แยกตัวประกอบของ 616 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 71 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 616 มีทั้งหมด 16 ตัว