โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 90, 164 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 164 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 90, 164 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 90, 164 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 90, 164 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 164 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 164 คือ
1244182164

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 90, 164 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 164 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 164 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
164 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 90, 164 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 164 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 164 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)90
164
4582
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 164 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 164 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 164 ด้วยจำนวนน้อย 90
        1
90
)164
90
74
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 74 ไปหาร 90
     1
74
)90
74
16
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 74
     4
16
)74
64
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 16
     1
10
)16
10
6
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 10
     1
6
)10
6
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 164 = 2