โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 48, 138 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 138 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 48, 138 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 138 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 138 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 138 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 138 คือ
1236234669138

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 138 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 138 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 138 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
48 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
138 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 48, 138 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 138 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 138 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)48
138
3
)24
69
823
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 138 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 138 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 138 ด้วยจำนวนน้อย 48
        2
48
)138
96
42
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 48
     1
42
)48
42
6
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 42
     7
6
)42
42
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 138 = 6
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ