โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 198 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 198 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 198 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 198 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 198 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 198 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 198 คือ
12369111822336699198

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 198 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 198 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 198 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 198 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 198 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
198
3
)54
99
3
)18
33
611
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 198 คือ = 2 x 3 x 3 = 18

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 198 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 198 ด้วยจำนวนน้อย 108
        1
108
)198
108
90
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 90 ไปหาร 108
      1
90
)108
90
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 90
     5
18
)90
90
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 18
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 198 = 18
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ