โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 99, 237 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 237 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 99, 237 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 99, 237 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 99, 237 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 237 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 99 คือ
139113399

ตัวประกอบของ 237 คือ
1379237

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 99, 237 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 99, 237 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 237 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
99 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
237 แยกตัวประกอบได้ = 3x79  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 99, 237 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 99, 237 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 237 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)99
237
3379
ตอบ ห.ร.ม.ของ 99, 237 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 237 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 237 ด้วยจำนวนน้อย 99
        2
99
)237
198
39
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 39 ไปหาร 99
     2
39
)99
78
21
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 39
     1
21
)39
21
18
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 21
     1
18
)21
18
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 18
     6
3
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 99, 237 = 3