โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 98, 224 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 224 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 98, 224 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 98, 224 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 98, 224 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 224 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

ตัวประกอบของ 224 คือ
124781416283256112224

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 98, 224 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 224 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 224 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
98 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
224 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 98, 224 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 224 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 224 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)98
224
7
)49
112
716
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 224 คือ = 2 x 7 = 14

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 224 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 224 ด้วยจำนวนน้อย 98
        2
98
)224
196
28
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 98
     3
28
)98
84
14
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 28
     2
14
)28
28
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 224 = 14
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ