โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 98, 147 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 147 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 98, 147 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 98, 147 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 98, 147 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 147 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

ตัวประกอบของ 147 คือ
1372149147

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 98, 147 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 147 คือ 49

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 147 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
98 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
147 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 98, 147 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 147 = 7 x 7 = 49

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 147 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)98
147
7
)14
21
23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 147 คือ = 7 x 7 = 49

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 147 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 147 ด้วยจำนวนน้อย 98
        1
98
)147
98
49
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 49 ไปหาร 98
     2
49
)98
98
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 49
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 147 = 49