โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 88, 172 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 172 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 88, 172 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 88, 172 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 88, 172 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 172 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 88 คือ
124811224488

ตัวประกอบของ 172 คือ
1244386172

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 88, 172 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 88, 172 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 172 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
88 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
172 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 88, 172 ออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 88, 172 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 172 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)88
172
2
)44
86
2243
ตอบ ห.ร.ม.ของ 88, 172 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 172 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 172 ด้วยจำนวนน้อย 88
        1
88
)172
88
84
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 84 ไปหาร 88
     1
84
)88
84
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 84
    21
4
)84
84
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 88, 172 = 4