โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 174 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 174 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 174 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 174 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 174 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 174 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 174 คือ
1236295887174

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 84, 174 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 174 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 84, 174 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 84, 174 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 174 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)84
174
3
)42
87
1429
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 84, 174 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 174 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 174 ด้วยจำนวนน้อย 84
        2
84
)174
168
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 84
    14
6
)84
84
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 84, 174 = 6
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ