โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 156 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 156 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 156 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 156 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 156 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 156 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 156 คือ
12346121326395278156

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 84, 156 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 156 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 156 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
156 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 84, 156 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 156 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 156 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)84
156
2
)42
78
3
)21
39
713
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 156 คือ = 2 x 2 x 3 = 12

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 156 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 156 ด้วยจำนวนน้อย 84
        1
84
)156
84
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 84
     1
72
)84
72
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 72
     6
12
)72
72
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 156 = 12