โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 132 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 132 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 132 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 132 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 132 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 132 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 132 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 132 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 132 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
132 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 84, 132 ออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 132 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 132 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)84
132
2
)42
66
3
)21
33
711
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 132 คือ = 2 x 2 x 3 = 12

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 132 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 132 ด้วยจำนวนน้อย 84
        1
84
)132
84
48
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 48 ไปหาร 84
     1
48
)84
48
36
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 48
     1
36
)48
36
12
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 36
     3
12
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 132 = 12