โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 80, 168 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 168 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 80, 168 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 80, 168 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 80, 168 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 168 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 80 คือ
124581016204080

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 80, 168 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 168 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 168 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
80 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 80, 168 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 168 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 168 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)80
168
2
)40
84
2
)20
42
1021
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 168 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 168 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 168 ด้วยจำนวนน้อย 80
        2
80
)168
160
8
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 80
    10
8
)80
80
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 168 = 8