โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 180 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 180 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 180 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 180 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 180 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 180 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 75, 180 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 180 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 75, 180 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 180 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)75
180
5
)25
60
512
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180 คือ = 3 x 5 = 15

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 180 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 180 ด้วยจำนวนน้อย 75
        2
75
)180
150
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 75
     2
30
)75
60
15
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 30
     2
15
)30
30
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 15
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180 = 15