โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 272 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 272 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 272 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 272 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 272 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 272 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 272 คือ
124816173468136272

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 72, 272 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 272 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 272 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
272 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 272 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 272 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 272 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)72
272
2
)36
136
2
)18
68
934
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 272 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 272 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 272 ด้วยจำนวนน้อย 72
        3
72
)272
216
56
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 72
     1
56
)72
56
16
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 56
     3
16
)56
48
8
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 16
     2
8
)16
16
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 272 = 8