โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 114 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 114 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 114 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 114 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 114 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 114 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 114 คือ
1236193857114

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 72, 114 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 114 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 114 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
114 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 114 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 114 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 114 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)72
114
3
)36
57
1219
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 114 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 114 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 114 ด้วยจำนวนน้อย 72
        1
72
)114
72
42
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 72
     1
42
)72
42
30
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 42
     1
30
)42
30
12
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 30
     2
12
)30
24
6
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 12
     2
6
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 114 = 6