โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 18 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 18 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 18 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 18 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 18 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 18 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 6, 18 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 18 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 18 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 6, 18 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 18 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 18 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)6
18
3
)3
9
13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 18 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 18 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 18 ด้วยจำนวนน้อย 6
       3
6
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 18 = 6