โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 54, 104 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 104 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 54, 104 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 104 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 54, 104 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 104 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 104 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 104 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 104 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
54 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
104 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 54, 104 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 104 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 104 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)54
104
2752
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 104 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 104 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 104 ด้วยจำนวนน้อย 54
        1
54
)104
54
50
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 50 ไปหาร 54
     1
50
)54
50
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 50
    12
4
)50
48
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 104 = 2