โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 117 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 117 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 117 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 117 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 117 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 117 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 117 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 117 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 117 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
117 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 117 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 117 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 117 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)42
117
1439
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 117 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 117 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 117 ด้วยจำนวนน้อย 42
        2
42
)117
84
33
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 33 ไปหาร 42
     1
33
)42
33
9
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 33
     3
9
)33
27
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 9
    1
6
)9
6
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 117 = 3