โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 40, 100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 40, 100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 40, 100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 40, 100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 40 คือ
12458102040

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 40, 100 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 40, 100 คือ 20

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 100 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
40 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 40, 100 ออกมา คือ 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 40, 100 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 100 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)40
100
2
)20
50
5
)10
25
25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 40, 100 คือ = 2 x 2 x 5 = 20

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 100 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 100 ด้วยจำนวนน้อย 40
        2
40
)100
80
20
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 40
     2
20
)40
40
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 20
ตอบ ห.ร.ม.ของ 40, 100 = 20