โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4, 152 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 152 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4, 152 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 152 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4, 152 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 152 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 152 คือ
1248193876152

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 4, 152 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 152 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 152 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
152 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 4, 152 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 152 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 152 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)4
152
2
)2
76
138
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 152 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 152 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 152 ด้วยจำนวนน้อย 4
       38
4
)152
152
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 152 = 4