โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 120 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 120 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 120 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 120 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 120 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 120 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 120 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 120 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 120 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 120 ออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 120 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 120 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)36
120
2
)18
60
3
)9
30
310
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 120 คือ = 2 x 2 x 3 = 12

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 120 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 120 ด้วยจำนวนน้อย 36
        3
36
)120
108
12
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 36
     3
12
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 120 = 12