โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 117 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 117 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 117 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 117 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 117 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 117 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 36, 117 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 117 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 117 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
117 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 117 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 117 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 117 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)36
117
3
)12
39
413
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 117 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 117 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 117 ด้วยจำนวนน้อย 36
        3
36
)117
108
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 36
     4
9
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 117 = 9