โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 25, 175 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 175 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 25, 175 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 25, 175 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 25, 175 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 175 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

ตัวประกอบของ 175 คือ
1572535175

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 25, 175 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 175 คือ 25

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 175 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
25 แยกตัวประกอบได้ = 5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
175 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 25, 175 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 175 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 175 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)25
175
5
)5
35
17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 175 คือ = 5 x 5 = 25

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 175 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 175 ด้วยจำนวนน้อย 25
        7
25
)175
175
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 175 = 25