โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 18, 180 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 180 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 18, 180 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 180 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 180 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 180 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 18, 180 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 180 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 18, 180 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 18, 180 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 180 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)18
180
3
)9
90
3
)3
30
110
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 18, 180 คือ = 2 x 3 x 3 = 18

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 180 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 180 ด้วยจำนวนน้อย 18
       10
18
)180
180
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 18
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 18, 180 = 18
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ